logo wersja-podstawowa granat 1

 

 IEiAK CEBAM

 

 MIP logo-1 

 

IASFM

Konferencja: Promoting Work-related Immigration and Spreading Good Practices in the EU

logo_eu

 

 

 

 

 

 


Sprawozdanie z konferencji

W dniu 4 października w Sali Senatu Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się międzynarodowa konferencja Promoting Work-related Immigration and Spreading Good Practices in the EU (Promowanie imigracji zarobkowej i rozpowszechnianie dobrych praktyk w Unii Europejskiej). Konferencja została zorganizowana przez Centrum Badań Migracyjnych (CeBaM) UAM w ramach europejskiego projektu REKRY-AMARE realizowanego przez fińskiego koordynatora University of Helsinki, Palmenia Centre for Continuing Education, Lahti.

Celem projektu jest wypracowanie modelu integracji wykwalifikowanych migrantów na europejskich rynkach pracy. Projekt opiera się na wymianie doświadczeń między instytucjami partnerskimi z krajów Unii Europejskiej  (Finlandii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Estonii i Polski) na temat historii emigracji i imigracji w ich państwach oraz lokalnych działań integracyjnych na rzecz sprawnego funkcjonowania systemu pozyskiwania migrantów dla potrzeb rynku pracy (m.in. regulacje lokalnego rynku pracy dla obcokrajowców, organizacja rekrutacji, treningów międzykulturowych, kursów językowych itd.) Wobec wyzwań, przed jakimi staje „starzejąca się” Europa – m.in. braku wysoko wykwalifikowanych pracowników w niektórych sektorach gospodarki oraz służby publicznej krajów Unii Europejskiej – cykliczne konferencje organizowane przez instytucje partnerskie podczas trwania projektu (2010-2013) stają się ważnym forum dyskusyjnym na temat roli migracji w kształtowaniu procesów demograficznych i ekonomicznych dzisiejszej Wspólnoty.

Organizatorzy z CeBaM UAM – polskiego partnera projektu, zgromadzili na konferencji 35 uczestników zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Byli wśród nich przede wszystkim przedstawicieli środowisk naukowych zajmujących się badaniami nad migracjami, jak również praktycy (przedstawiciele lokalnych władz, administracji, organizacji pozarządowych oraz firm), których praca jest związana z rekrutacją pracowników, imigracją zarobkową oraz integracją ze środowiskiem migrantów. Konieczność współpracy miedzy tymi rożnymi sektorami na rzecz tworzenia i kształtowania dobrych praktyk migracyjnych i integracyjnych została omówiona podczas czterech tematycznych sesji wykładowych: „Polscy specjaliści zagranicą”, „Modele rekrutacji specjalistów”, „Różnorodność imigrancka w Polsce” oraz „Wymiar lokalny integracji imigrantów w Polsce.”

Konferencja została otwarta przez prof. Jacka Witkosia, prorektora UAM ds. nauki i współpracy międzynarodowej. Następnie prof. Michał Buchowski, dyrektor Centrum Badań Migracyjnych UAM, przybliżył uczestnikom interdyscyplinarny rozwój Centrum w trzech głównych obszarach jego działań w dziedzinie zjawisk migracji: pracach teoretycznych, jakościowych badaniach empirycznych oraz budowaniu współpracy i dialogu miedzy środowiskiem naukowców a praktyków. Tematyka konferencji została przedstawiona przez Mattiasa Spies, koordynatora projektu REKRY AMARE, który nakreślił główne cele projektu oraz obraz migracji i potrzeb rynku pracy w Finlandii. Następnie prof. Marek Okólski, dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami UW, w referacie na temat rozwoju migracji zarobkowych w Polsce przedstawił główne obszary i osiągnięcia badawcze polskich naukowców w dziedzinie zarówno emigracji, jak i imigracji oraz rozwoju metodologii badań, wprowadzając uczestników do tematyki poszczególnych sesji konferencji.

W pierwszej sesji znalazły się trzy wystąpienia - dr Barbary Madaj (Liverpool School of Tropical Medicine), poświęcone emigracji polskich lekarzy po roku 2004 (z pogłębioną analizą tej migracji do Wielkiej Brytanii), dr Izabeli Wagner (Uniwersytet Warszawski) na temat integracji tzw. mobilnych naukowców w międzynarodowych laboratoriach oraz dr. Jana Brzozowskiego (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), który zaprezentował analizę strat i korzyści z odpływu wysoko wykwalifikowanych pracowników dla kraju wysyłającego, w tym Polski, czyli tzw. „ekonomię drenażu mózgów”.

Ostatni wykład wprowadził uczestników w kolejną sesję dotyczącą praktycznej strony pracy na rzecz rekrutacji pracowników z Polski do pracy zagranicą. Mgr Tomasz Dobrobczyński, koordynator europejskiego programu EURES z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu przedstawił rozwój metod rekrutacji i programów od czasu powstania EURES w Polsce (czyli od 2004 roku) oraz nowe wyzwania wobec zwiększonego zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowanych pracowników, takich jak lekarzy czy inżynierów, do pracy w niektórych krajach UE. Następnie mgr Anna Stradza z warszawskiej agencji rekrutacyjnej Promedica24 zaprezentowała system pracy i osiągnięcia firmy w dziedzinie zatrudniania Polaków do sektora medycznego i farmaceutycznego na rykach zagranicznych.  

Kolejna sesja dotyczyła wybranych aspektów procesów migracyjnych do Polski. Sesje otworzyła dr Aneta Piekut (University of Leeds) prezentacją poświęconą analizie relacji społecznych wysoko wykwalifikowanych imigrantów w Warszawie. Referat mgr Karoliny Sydów (CeBaM) dotyczył motywów emigracji i życia biznesmenów-imigrantów w Poznaniu, a kolejne wystąpienie – mgr Agnieszki Kosowicz z Polskiego Forum Migracyjnego – pozszerzyło tematykę sesji o integrację wszystkich grup imigrantów w Polsce w nawiązaniu do obecnego stanu rozwoju polityki integracyjnej na szczeblu państwowym.
Końcowa sesja dotyczyła aspektów lokalnej polityki integracyjnej na przykładach dwóch miast: Wrocławia i Poznania. Mgr Wojciech Bauer z Urzędu Miasta w Poznaniu zaprezentował udział Urzędu w międzynarodowym projekcie Open Cities, który obejmuje w szczególności kwestie integracji społeczno-ekonomicznej imigrantów, wpływu migracji międzynarodowej na gospodarkę miast oraz wypracowanie strategii zwiększania atrakcyjności i otwartości miast dla imigrantów. Dr Patrycja Matusz-Protasiewcz z Uniwersytetu Wrocławskiego przedstawiła rozwój prac badawczych na temat integracji imigrantów na szczeblu lokalnym w ramach europejskiej sieci miast CLIP (European Network of Cities for Local Integration Policies for Migrants), której Wrocław jest jedynym polskim partnerem.

Z uwagi na bogaty i różnorodny program konferencji każda z sesji tematycznych oferowała niestety ograniczony czas na debatę, stąd nie wszystkie interesujące pytania i aspekty mogły zostać omówione w Sali Senatu. Po oficjalnej części konferencji zebranie przedstawicieli ośrodków badających zjawiska migracyjne, zainicjowane przez CeBaM UAM, dało jednak możliwość omówienia przyszłej ogólnopolskiej współpracy. Jednocześnie przerwy i wieczorna wspólna kolacja umożliwiły kontynuacje dyskusji „za kulisami” i integrację środowisk badaczy i praktyków zarówno z Polski, jak i z zagranicy.

Magdalena Ziółek-Skrzypczak
Centrum Badań Migracyjnych

Do pobrania:
- pdf Program

- pdf Galeria


Media o konferencji: 

Biuletyn Migracyjny, 31/2011, s.11:

http://sites.google.com/site/biulletynmigracyjny/archiwum-html/biuletyn-migracyjny-31/bm31_wyd

Życie Uniwersyteckie, 9/2011, s. 4:

http://main3.amu.edu.pl/~zycie/Numery/2011/ZU_09_2011.pdf

strona REKRY-AMARE o konferencji:

http://www.rekryamare.fi/?page_id=2Abstrakty i prezentacje referatów:

Wojciech BAUER pdf abstrakt
pdf prezentacja 1.48 MB
Jan BRZOZOWSKI pdf abstrakt pdf prezentacja 127.42 KB
Tomasz DOBROCZYŃSKI   pdf prezentacja 111.06 KB
Agnieszka KOSOWICZ pdf abstrakt pdf prezentacja 2.96 MB
Barbara MADAJ pdf abstrakt pdf prezentacja 543.75 KB
Patrycja MATUSZ-PROTASIEWICZ   pdf prezentacja 149.88 KB
Aneta PIEKUT pdfabstract pdf prezentacja 138.57 KB
Mattias SPIES   pdf prezentacja 543.31 KB
Anna STRADZA   pdf prezentacja 380.83 KB
Karolina SYDOW pdf abstrakt  
Izabela WAGNER pdf abstrakt pdf prezentacja 2.75 MB