logo wersja-podstawowa granat 1

 

 IEiAK CEBAM

 

 MIP logo-1 

 

IASFM

ICZERNIEJEWSKA

Cultural anthropologist

independent researcher

E-mail: iza.czerniejewska(at)gmail.com

 

 

 

Research interests: 

♦ migrations (foreigners in Poland and processes of adaptation; Polish migrations and returning migrations, refugees)
♦ educational aspects of migration (education of migrants and returning Poles; migrants’ strategies for functioning in schools)
♦ multicultural education (educational projects and activities both dealing with and also aimed at national and ethnic minorities, refugees, immigrants, returning migrants)

Additional information:

♦ several years’ experience as an activist with the One World Association (Stowarzyszenie “Jeden Świat”) running international projects in refugee centres; coordinating educational programmes on problems including combating discrimination, exile, and national and ethnic minorities
♦ trainer at workshops and seminars on multicultural education for teachers, pupils, volunteers and representatives of NGOs
♦ author of educational materials (workshops, lessons, seminars) on the subject of cultural diversity, refugees, migrants, and ethnic and national minorities
♦ collaboration with NGOs (including the Helsinki Foundation for Human Rights, the Znak Foundation for Christian Culture, the Vox Humana Association, the Polish Migration Forum Foundation [Fundacja Polskie Forum Migracyjne])
♦ founder of the Multicultural Workshop internet portal [Pracownia Wielokulturowa] (www.pracownia-wielokulturowa.pl)

Participation in selected projects:

Safe House
♦ Funding: Stefan Batory Foundation, EEA Grants, Polish Children and Youth Foundation
♦ leader: Association for Legal Intervention
♦ project dates: 2015-2016
♦ function: coordinator for CeBaM

Mobile Lives, Immobile Realms? Female Mobility between Poland and Norway
♦ funding: National Science Centre
♦ partners: NOVA, PRIO
♦ project dates: 2015-2018
♦ function: researcher

Social-cultural indetification of foreigners
♦ funding: NCBiR
♦ project dates: 2013-2016
♦ function: participant

Active migrants in the local labor market. Project of Polish-German cooperation
♦ funding: UE withing the program Human Capital
♦ project dates: 2013-2015
♦ function: streetworker

Foreigners in Poland: The heterogeneity of large urban centres – A case study of Poznan
(Cudzoziemcy w Polsce. Heterogeniczność kulturowa ośrodków wielkomiejskich na przykładzie Poznania)
♦ funding: Polish Ministry of Science and Higher Education
♦ project dates: 2009-2012
♦ function: participant

Refugee Children and Youth in Poland: An anthropological perspective on ethnic and cultural identification
(Dzieci i młodzież uchodźcza w Polsce. Identyfikacja etniczna i kulturowa w perspektywie antropologicznej)
♦ funding: Polish Ministry of Science and Higher Education
♦ project dates: 2009-2012
♦ function: participant

Poles Returning Home
(Powroty Polaków)
♦ funding: personal funds
♦ project dates: 2010-2012
♦ function: participant

Factors Assisting and Restricting the Integration of Third Country Nationals into the Labour Market, the Health Service and Education: An Anthropological Case Study of the City of Poznań
(Bariery i czynniki sprzyjające integracji obywateli państw trzecich na rynku pracy, w służbie zdrowia oraz edukacji. Antropologiczne studium przypadku miasta Poznania)
♦ funding: European Fund for the Integration of Third Country Nationals (EFI)
♦ project dates: 2010
♦ function: participant

Selected publications:

♦„Migranci aktywni zawodowo” czy „zagraniczni przedsiębiorcy”? Raport z badań [Migrants active on job market or foreign entrepreneurs?], Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2014

♦Pracownicy bez granic [Workers without borders]. Raport krajowy Polska, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa 2014

♦(z Słubik K., Čech Valentová E., Saadi I, Mazurczak K.), Unprotected Migrant workers in an irregular situation in Central Europe, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa 2014

Pracownicy bez granic. Raport krajowy Polska [Workers without borders. Country report: Poland] Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa 2014.

♦ Edukacja wielokulturowa. Działania podejmowane w Polsce [Intercultural education. Activities in Poland], Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013.

♦ Sukces czy porażka? O Polakach powracających z „życia na ulicy” w Wielkiej Brytanii [Success or failure? About Polish migrants returning from „life on the street” in the UK], [in:] Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych, Polska Akademia Umiejętności (with E. Goździak).

♦ Public or international? Migrating students in two types of schools of Poznań, “Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny” no 3/2014.

♦ „Aiding Defeated Migrants”: Institutional Strategies to Assist Polish Return Migrants, “International Migration” 2013, doi: 10.1111/imig.12145 (with E. Goździak).

♦ „Szklanka do połowy pusta?” O dostrzeganiu plusów i minusów sytuacji uczniów z rodzin migrujących [A glass half empty? About positive and negative aspects of students and pupils from migrant families], [in:] Lesińska M., Okólski M. (ed.), Współczesne migracje: strategie – skutki społeczne – reakcja państwa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013, sp 137-155.

♦ Złudny status – status uchodźcy. Wpływ zastanych regulacji prawnych na ludzkie losy. Na przykładzie uchodźców w Polsce [Illusory status - refugee status. The impact of existing legal regulations on human fate. The example of refugees in Poland], [in:] Ząbek M., Obywatelstwo na progu XXI wieku. Konteksty prawne i kulturowe, IEiAK UW, Biuro Krajowe UNHCR, Warszawa 2013, p. 207-226 (with K.Kość-Ryżko).

♦ Oblicza integracji uchodźców w Polsce. Na przykładzie analizy funkcjonowania ośrodków w Grupie i Czerwonym Borze [Aspects of integration of refugees in Poland. The analysis of the functioning of the centers in Grupa and Czerwony Bór],[in:] Balicki J., Chamarczuk M. (ed), Wokół problematyki migracyjnej. Kultura przyjęcia (Kongres demograficzny, t. VII), Rządowa Rada Ludnościowa, Międzyinstytutowy Zakład Badań nad Migracją Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2013, p. 130-155 (with K.Kość-Ryżko).

♦ Zjawisko imigracji do Poznania w świetle źródeł zastanych [Immigration to Poznań in sources], [in:] Buchowski M., Schmidt J. (ed.), Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2012, p.53-78 (with N.Bloch, I.Main)..

♦ Działalność trzeciego sektora na rzecz uchodźców w Polsce [Activities of the third sector for refugees in Poland], [in:] Czarnecka D., Książek J. (ed.), Krajobraz kulturowy wolnej Polski, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013, p. 95-123.

♦ Uchodźcy w Grupie i Czerwonym Borze – różne miejsca i różne światy? Wpływ warunków osiedlania na proces adaptacji [Refugees in Grupa and Czerwony Bór – different places, different worlds? An influence of settlement conditions on adaptation proces], [in:] Buchowski M., Schmidt J. (ed.), Imigranci: między integracją a izolacją, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2012, p. 187-212 (with K.Kość-Ryżko).

♦ Migrant Pupils in Poznań. An Exploratory Ethnographic Research, “Ethnologia Polona,” vol. 31-32: 2010-2011, s. 261-280.

♦ Młodzi cudzoziemcy w poznańskich szkołach [Young foreigners in Poznań schools], „Przegląd Wielkopolski,” 2010 nr 4 (90), p.. 42-48.

♦ Raport Kształcenie osób niebędących obywatelami polskimi w szkołach/przedszkolach/placówkach publicznych i niepublicznych z terenu województwa wielkopolskiego w roku szkolnym 2010/2011.Stan na dzień 30 listopada 2010 r. (publikacja dostępna w Kuratorium Oświaty w Poznaniu).

♦ Integracja w obszarze poznańskiej edukacji, [in:] Bloch N., Goździak E. (ed.), Integracja cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w Poznaniu. Praca, zdrowie, edukacja, Centrum Badań Migracyjnych, Poznań 2010, s. 57-98.

♦ Imigranci i mniejszości narodowe dla bibliotekarzy jako przykład praktyki w edukacji wielokulturowej [Immigrants and national minorities for librarians, as example of multicultural education] [in:] Brzezińska A. W, Hulewska A., Słomska-Nowak J.,. Edukacja kulturowa. Społeczność – aktywizacja – uczenie się, Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”, Wrocław 2010, p. 203-216.

♦ Język jako brama do społeczeństwa polskiego. O zmaganiach edukacyjnych imigrantów [ Language as a gate to Polish socjety. About educational challenges of immigrants],[w:] Mamzer H. (ed. ), My i Oni. Interdyscyplinarne obrazy wielokulturowości, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010, p. 99-115.

♦ Uchodźca w mojej klasie [A refugee in my classroom], Stowarzyszenie Vox Humana, Warszawa 2010, s. 5-41 (with A.Marek).