logo wersja-podstawowa granat 1

 

 IEiAK CEBAM

 

 MIP logo-1 

 

IASFM

matykowski

 

Geograph

Außerordentlicher Professor am Institut für sozioökonomische Geografie und Raumplanung an der Adam-Mickiewicz-Universität in Posen 

E-mail: mat (at) amu.edu.pl

 

Forschungsinteressen:

♦ Wählergeographie (die Frage nach den Faktoren, die Einfluss auf räumliche Unterschiede bei Wahlergebnissen haben; Teilnahme von nationalen Minderheiten an Parlamentswahlen) 
♦ Regionalismus (räumliche Repräsentationen einer Region als Element regionalen Bewusstseins und Identität; Formen des Regionalismus in Polen)
♦ Sozialgeographie (öffentliche Räume in Städten; die Thanato-Topographie der Erinnerung in Städten; wirtschaftliche Migration von Polen nach Irland; interne Migration von Stadtbewohnern - eine Fallstudie von Gniezno)

Ausgesuchte Publikationen:

♦ Struktura przestrzenna Gniezna i przemieszczenia jego mieszkańców [Die räumliche Struktur von Gniezno und die interne Migration ihrer Bewohner], Warszawa/Poznań: PWN 1990.

♦ [mit W. Budner] Regionalizm i świadomość regionalna w Wielkopolsce: spojrzenie geograficzne [Regionalismus und regionales Bewusstsein in Großpolen: eine geografische Perspektive], [in:] M. Latoszek (Hrsg.), Regionalizm jako folkloryzm, ruch społeczny i formuła ideologiczno-polityczna [Regionalismus als Folklore, soziale Bewegung und ideologisch-politische Formel], Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe 1993, S. 133-154.

♦ Mniejszości narodowe a wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 1995: analiza przestrzenna [Nationale Minderheiten und die polnischen Präsidentschaftswahlen 1995: eine räumliche Analyse], Sprawy Narodowościowe. New Series 2: 9, 1997, S. 139-154.

♦ Śląsk Cieszyński a Podbeskidzie. Świadomość regionalna mieszkańców województwa bielskiego - spojrzenie geograficzne [Das schlesische Cieszyn und die Region Podbeskidzie: regionales Bewusstsein der Bewohner der Woiwodschaft Bielsko-Biała - eine geografische Perspektive], [in:] I. Bukowska-Floreńska, H. Rusek (Hrsgg.), Śląsk Cieszyński i inne pogranicza w badaniach nad tożsamością etniczną, narodową i regionalną [Das schlesische Cieszyn und anderes Grenzgebiet in der Forschung zu Ethik, nationaler und regionaler Identität], Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 1997.

♦ Regions and Regionalism in Poland [Regionen und Reginalismus in Polen], [in:] M. Czerny (Hrsg.), Poland in the Geographical Centre of Europe: Political, Social and Economic Consequences [Polen im geografischen Zentrum Europas: politische, soziale und wirtschaftliche Konsequenzen], New York: Nova Science Publishers 2006, S. 47-70.

♦ Granica symboliczna i jej pogranicza w czasach najnowszych [Symbolische Grenzen und ihr Grenzgebiet in der neueren Geschichte] (Mithrsg. mit J. Schmidt), Poznań: AWEL 2007.

♦ [mit K. Kulczyńska] Społeczno-kulturowe i przestrzenne aspekty szaty informacyjnej miasta przygranicznego [Soziokulutrelle und räumliche Aspekte von Informationsflüssen in Grenzstädten), [in:] E. Orłowska (Hrsg.), Kulturowy aspekt badań geograficznych. Studia teoretyczne i regionalne [Kulturelle Aspekte von geografischer Forschung: theoretische und regionale Untersuchungen], Wrocław: Oddział Wrocławski PTG, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 2008, S. 141-157.

♦ [mit K. Kulczyńska] Muzyka jako przedmiot badań geografii kultury: wybrane problems [Musik als Forschungsgegenstand in der Kulturgeografie: ausgesuchte Fragen], [in:] S. Bernat (Hrsg.), Dźwięk w krajobrazie jako przedmiot badań interdyscyplinarnych [Der Klang in der Landschaft als interdisziplinärer Forschungsgegenstand], Lublin: Instytut Nauk o Ziemi UMCS, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG 2008, S. 265-274.

♦ [mit E. Figisiak] Społeczne i przestrzenne aspekty oddziaływania Festiwalu Muzyki Rockowej w Jarocinie [Soziale und räumliche Aspekte der Auswirkungen des Rockmuskfesivals in Jarocin], [in:] S. Bernat (Hrsg.), Dźwięk w krajobrazie jako przedmiot badań interdyscyplinarnych [Der Klang in der Landschaft als interdisziplinärer Forschungsgegenstand], Lublin: Instytut Nauk o Ziemi UMCS, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG 2008, S. 275-284.

♦ Trwałość i zmienność granic w Europie [Beständigkeit und Wandel der europäischen Grenzen], Przegląd Zachodni 3: 328, 2008, S. 95-112.

♦ Sanktuaria, obiekty i ślady kultury chrześcijańskiej w diecezji bielsko-żywieckiej jako miejsca docelowe turystyki religijnej [Heiligtümer, Objekte und Spuren von christlicher Kultur in der Diözes Bielsko-Żywiec als Sehenswürdigkeit im Religionstourismus], [in:] A. Jackowski, F. Mróz, I. Chodorowicz (Hrsgg.), Turystyka religijna na obszarach górskich [Religionstourismus in Bergregionen], Nowy Targ: Podhalańska Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu 2009, S. 363-379.

♦ [mit M. Dura] Tanatotopografia pamięci w przestrzeni publicznej Poznania [Thanato-Topographie der Erinnerung im Posener öffentlichen Raum], [in:] J. Słodczyk, A. Dembicka-Niemiec (Hrsgg.), Funkcje miast jako czynnik kształtowania przestrzeni miejskiej [Die Funktion Städten als ein Gestaltungsfaktor des öffentlichen Raums], Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego 2010, S. 87-94.

♦ [mit A. Cegłowska] Przestrzenie publiczne i ich znaczenie w dużym mieście: przypadek Poznania [Öffentliche Räume und ihre Bedeutung in Großstädten: eine Fallstudie von Posen],  [in:] J. Słodczyk, A. Dembicka-Niemiec (Hrsgg.), Funkcje miast jako czynnik kształtowania przestrzeni miejskiej [Die Funktion Städten als ein Gestaltungsfaktor des öffentlichen Raums], Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego 2010, S. 87-94.

♦ [mit A. Dominik] Polska emigracja zarobkowa w Irlandii w latach 2004-2007 [Die wirtschaftliche Migration von Polen nach Irland, 2004-2007], Przegląd Geograficzny 82: 2, 2010, S. 257-279.

♦ The Electorate in Poland’s Large and Medium-sized Cities and Towns and its Influence on the Results of the 2007 Parliamentary Elections [Die Wählerschaft in Polens großen und mittelgroßen Städten und ihr Einfluss auf die Parlamentswahlen 2007], Bulletin of Geography 13, 2010,  pp. 103-111.

♦ [mit K. Kulczyńska] Wybory Prezydenta RP w 2010 roku: studium znaczenia elektoratu dużych i średnich miast [Die polnischen Präsidentschaftswahlen 2010: eine Fallstudie der Bedeutung von Wählern großer und mittelgroßer Städte], Przegląd Geograficzny 82: 4, 2010, S. 593-617.