logo wersja-podstawowa granat 1

 

 IEiAK CEBAM

 

 MIP logo-1 

 

IASFM

ICZERNIEJEWSKA

 

Kulturanthropologin

Unabhängige Wissenschaftlerin

E-mail: iza(at)czerniejewscy.poznan.pl

 

 

Forschungsinteressen:

♦ Migration (Fremde in Polen und ihr Anpassungsprozess; polnische Migration und Rückmigration, Flüchtlinge)
♦ Bildungsaspekte von Migration (Schulbildung von Migrant/innen und zurückkehrenden Pol/innen; Funktionsstrategien von Migrant/innen in Schulen)
♦ multikulturelle Erziehung (Bildungsprojekte und Aktivitäten über und für nationale und ethnische Minderheiten, Flüchtlinge, Immigrant/innen und zurückkehrende Migrant/innen)

Zusätzliche Informationen:

♦ mehrjährige Erfahrung in der non-formalen Bildungsarbeit als Mitglied des Vereins "Eine Welt" (Stowarzyszenie “Jeden Świat”) u.a. Leitung internationaler Projekte in Flüchtlingslagern; Koordination von Bildungsprogrammen zu Problemen von Diskriminierung, Exil und zu nationalen und ethnischen Minderheiten
♦ Trainerin bei Workshops and Seminaren zu multikultureller Bildung von Lehreren, Schülern, Freiwilligen und Vertretern von NGOs 
♦ Autorin von Bildungsmaterialien (Workshops, Unterricht, Seminare) zu kultureller Diversität, Flüchtlingen, Migranten sowie ethnischen und nationalen Minderheiten
♦ Zusammenarbeit mit NGOs (darunter die Internationale Helsinki-Föderation für Menschenrechte (IHF), die Stiftung für christiliche Kultur Znak [Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak], der Verein Vox Humana, die Stiftung "Polnisches Migrationsforum" [Fundacja Polskie Forum Migracyjne])
♦ Gründerin des multikulturelle Internetportals [Pracownia Wielokulturowa]

 

Teilnahme in ausgesuchten Projekten:

Fremde in Polen: Die Heterogenität von Großstädten - eine Fallstudie von Posen
(Cudzoziemcy w Polsce. Heterogeniczność kulturowa ośrodków wielkomiejskich na przykładzie Poznania)
♦ Förderung: Polnisches Ministerium für Lehre und Bildung (MNiSW)
♦ Projektzeitraum: 2009-2012
♦ Funktion: Teilnehmerin

Flüchtlingskinder und -jugendliche in Polen: eine anthropologische Perspektive auf ethnische und kulturelle Identifizierung 
(Dzieci i młodzież uchodźcza w Polsce. Identyfikacja etniczna i kulturowa w perspektywie antropologicznej)
♦ Förderung: Polnisches Ministerium für Lehre und Bildung (MNiSW)
♦ Projektzeitraum: 2009-2012
♦ Funktion: Teilnehmerin

Die Rückkehr der Polen
(Powroty Polaków)
♦ Förderung: eigene Förderung
♦ Projektzeitraum: 2010-2012
♦ Funktion: Teilnehmerin

Barrieren und Faktoren zur Förderung der Integration von Staatsbürgern aus Drittstaaten auf dem Arbeitsmarkt,
im Gesundheitssektor und im Bildungswesen. Anthropologische Untersuchungen am Beispiel Posens
(Bariery i czynniki sprzyjające integracji obywateli państw trzecich na rynku pracy, w służbie zdrowia oraz edukacji. Antropologiczne studium przypadku miasta Poznania)
♦ Förderung: Europäischen Fonds zur Förderung der Integration von Staatsbürger aus Drittstaaten (EFI)
♦ Projektzeitraum: 2010
♦ Funktion: Teilnehmerin

Ausgesuchte Publikationen:

♦ O stereotypie kulturowym, czyli jak widzimy innych [Kulturelle Stereotypen, oder wie wir Andere sehen], [in:] A. W. Brzezińska, A. Hulewska, J. Słomska (Hrsgg.), Edukacja regionalna [Regionale Bildung], Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2006, S. 261-294.

Uchodźcy: Teoria i praktyka [Flüchtlinge: Theorie und Praxis], (Mitherausgeberin mit I. Main), Poznań: Stowarzyszenie Jeden Świat 2008, http://www.jedenswiat.org.pl/index.php?publikacje.

♦ Edukacja o uchodźcach [Über Flüchtlinge lernen], [in:] I. Czerniejewska, I. Main (Hrsgg.), Uchodźcy: teoria i praktyka [Flüchtlinge: Theorie und Praxis], Poznań: Stowarzyszenie Jeden Świat 2008, S. 159-170.

♦ Strategie edukacyjne w środowisku zróżnicowanym kulturowo. Kilka przypadków z praktyki [Erziehungsstrategien in kulturell unterschiedlichen Gemeinschaften: einige Beispiele aus der Praxis], Kultura współczesna 2: 56, 2008, S. 180-203.

♦ Imigranci i mniejszości narodowe dla bibliotekarzy jako przykład edukacji wielokulturowej [Immigranten und nationale Minderheiten als Beispiel multikultureller Erziehung für Bibliothekare], [in:] A. W. Brzezińska, A. Hulewska, J. Słomska-Nowak (Hrsgg.), Edukacja kulturowa. Społeczność – aktywizacja – uczenie się [Kulturelle Erziehung: Gemeinschaft, Aktivisierung, Lernen], Wrocław: Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” 2010.

♦ Odbicie wielokulturowości w edukacji wielokulturowej [Die Repräsentation von Multikulturalität in multikultureller Bildung], [in:] H. Mamzer (Hrsg.), Czy klęska wielokulturowości? [Hat der Multikulturalismus  versagt?], Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora 2008, S. 257-278.

♦ Edukacja i socjalizacja w środowisku wielokulturowym. Dwa przypadki edukacji wielokulturowej w perspektywie antropologicznej [Erziehung und Sozialisation in einer multikulturellen Gemeinschaft: zwei Beispiele einer multikulturellen Bildung  aus anthropologischer Perspektive], [in:] T. Lewowicki, A. Różańska, B. Grabowska (Hrsgg.), Socjalizacja i kształtowanie się tożsamości – problemy i sugestie rozwiązań [Sozialisation und Identitätsbildung: Probleme und mögliche Lösungen ], Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2008, S. 203-212.

♦ Repatriates’ Education: From Language to Profession [Erziehung von Repatrianten: von der Sprache zum Beruf], [in:] E. Czerka, M. Mechlińska-Pauli (Hrsgg.), Teaching and Learning in Different Cultures. An adult education perspective, Gdańsk: Gdańsk Higher School of Humanities Press 2009, S. 72-84.

♦ Cudzoziemiec jako uczeń i student. Integracja w obszarze poznańskiej edukacji [Migranten als Schüler und Studenten: Integration in Posens Bildungssystem], [in:] N. Bloch, E. M. Goździak (Hrsgg.), Od gości do sąsiadów. Integracja cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w Poznaniu w edukacji, na rynku pracy i w opiece zdrowotnej [ Von Gästen zu Nachbarn: die Integration von Migranten außerhalb der EU in Posen – im Bildungsbereich, auf dem Arbeitsmarkt und im Gesundheitssektor ], Poznań: Centrum Badań Migracyjnych 2010, S. 57-98.

♦ Język jako brama do społeczeństwa polskiego. O zmaganiach edukacyjnych imigrantów [Sprache als Tor zur polnischen Gesellschaft: Bildungserfahrungen von Migranten], [in:] H. Mamzer (Hrsg. ), My i Oni. Interdyscyplinarne obrazy wielokulturowości [Wir uns sie: Interdisziplinäre Bilder des Multikulturalismus], Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2010, S. 99-115.