logo wersja-podstawowa granat 1

 

 IEiAK CEBAM

 

 MIP logo-1 

 

IASFM

buchowski2

 

 

antropolog kultury

dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM

E-mail: mbuch(at)amu.edu.pl

 

Zainteresowania badawcze:

teoretyczna i metodologiczna analiza teorii antropologicznych, szczególnie tych dotyczących sposobów myślenia i systemów wierzeniowych.
♦ antropologiczne studia nad przeobrażeniami społecznymi i kulturowymi zachodzącymi we współczesnej Polsce i Europie Środkowej. Ich integralną część stanowi analiza tzw. transformacji społeczno-ustrojowej po 1989 roku. Antropologia postsocjalizmu obejmuje takie zagadnienia, jak sposób funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, budowa tzw. klasy średniej, przemiany wartości i tożsamości, poularność ideologii nacjonalistycznych w regionie, analogie w sytuacji społeczeństw postsocjalistycznych i postkolonialnych, przekształcenia klasowe i własnościowe.
♦ problematyka europejska. W tym wypadku chodzi o zjawiska społeczne i kulturowe konsekwencje funkcjonowania Polski w ramach wspólnoty. Dotyczy to w szczegóności migracji, uchodźstwa, tożsamości i stereotypów pojawiającyc się w tych kontekstach.

 

Dodatkowe informacje:

♦ kierownik Katedry Porównawczych Studiów Środkowoeuropejskich, Uniwersytet Europejski Viadrina (Frankfurt/Oder)
♦ członek Nukowej Rady Doradczej Instytutu Maksa Plancka do Badań Etnologicznych (Max Planck Institut fur Ethnologishe Froschung) w Halle/Saale w latach 2010-2016
♦ prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Antropologów Społecznych (European Association of Social Anthropology) w latach 2009-2010
♦ prezes Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego od roku 2005
♦ wiceprzewodniczący Światowej Rady Towarzystw Antropologicznych (World Council of Anthropological Associations)

 

Udział w wybranych projektach:

International Networks and Migration - projekt Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina:
♦ źródło finansowania: Interreg - Program Unii Europejskiej
♦ okres realizacji: 2004-2006
♦ funkcja: współprowadzący

Kinship and Social Security
♦ źródło finansowania: 6. Ramowy Program Unii Europejskiej
♦ okres realizacji: 2004-2007
♦ funkcja: koordynator krajowy

Cudzoziemcy w Polsce. Heterogeniczność kulturowa ośrodków wielkomiejskich na przykładzie Poznania
♦ źródło finansowania: grant badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
♦ okres realizacji: 2009-2011
♦ funkcja: kierownik

Bariery i czynniki sprzyjające integracji obywateli państw trzecich na rynku pracy, w służbie zdrowia oraz edukacji. Antropologiczne studium przypadku miasta Poznania.
♦ źródło finansowania: Europejski Fundusz na Rzecz Obywateli Państw Trzecich (EFI)
♦ okres realizacji: 2010
♦ funkcja: kierownik

Promoting Work-related Immigration and Spreading Good Practices in the EU (REKRY-AMARE):
♦ źródło finansowania: European Social Fund, TE Centre for Häme (Employment and Economic Development Centre), City of Lahti, City of Kouvola
♦ okres realizacji: 2010-2013
♦ funkcja: koordynator krajowy

Tolerance, Diversity and Social Cohesion. Responding to the Challenges of the 21st Century in Europe:
♦ źródło finansowania: 7. Program Ramowy Unii Europejskiej
♦ okres realizacji: 2010-2013
♦ funkcja: koordynator krajowy

 

Wybrane publikacje:

Polska – Ukraina. Pogranicze kulturowe i etniczne (Poland – Ukraine: Cultural and Ethnic Borderland) (red.), Wrocław-Poznań: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 2008.

Antropologiczne kłopoty z multikulturalizmem (Anthropological Problems with Multiculturalism), [w:]: H. Mamzer (red.), Czy klęska wielokulturowości? (Is Multiculturalism Defeated?), Poznań: Humaniora 2008, s..15-51.

Krytyczna antropologia czasu: od rozważań nad socjomorfizmem kategorii do badań nad ekonomią polityczną czasu (A Critical Anthropology of Time: From Considerations on the Sociomorphology of the Category to the Studies on the Political Economy of Power over Time), [w:] A. Grzegorczyk, A. Kaczmarek (red.), Kultura wobec czasu (Culture and Time), Poznań: Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa 2008, s. 11-40.

Komunizm a magia i religia: podobieństwo formy czy jedność reguł interpretacji kulturowej? (Communism, and Magic and Religion: A Similarity of Form or the Unity of the Principles of Cultural Interpretation?), [w:] K. Brzechczyn (red.), Obrazy PRL-u (Representations of the Polish People’s Republic), Poznań: Instytut Pamięci Narodowej 2008, s. 143-165.

♦ (z I. Kołbon) Współcześni wędrowcy: od cudzoziemca do obywatela (Contemporary Wanderers: From Foreigner to Citizen), „Czas Kultury” 4, 2008, s. 12-23.

Trudny dialog: relacje wiedzy między antropologią zachodnią a środkowoeuropejską etnologią (Difficult Dialogue: Knowledge Relations Between Western Anthropology and Central European Ethnology), [w:] H. Czachowski i A. Mianecki (red.), Do Torunia kupić kunia (‘Go to Torun and buy a horse’), Toruń: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 2008, s. 161-187.

Odbóstwianie nauki: racjonalizm a postmodernism, „Kultura Współczesna”, Numer Specjalny: Przestrzenie kultury – dyskursy teorii, 2008, s. 25-45.

Uroci za możnostta na istorijata w istorijata na centralnoewropejskata etnologija, „B’lgarska etnologia” 1, 2008, s. 88-95.

The Enigma of the Middle Class: A Case Study of Entrepreneurs in Poland, [w:] I.W. Schröder, A. Vonderau (red.), Changing Economies and Changing Identities in Eastern Europe, Münster: LIT Verlag 2008, s. 47-74.

Dan Sperber – od krytyki symbolizmu do ewolucyjnej i kognitywnej nauki o kulturze (Dan Sperber – From a Critique of Symbolism to an Evolutionary and Cognitive Science of Culture), [w:] D. Sperber, Symbolism na nowo przemyślany (Polish translation of Rethinking Symbolism), Kraków: Nomos 2008, s.vii-xix.

Noeliberalism In Central Europe: Magic, Religion Or Science?, [w:] J. Repič, A. Bartulović, K. Sajovec Alstuhl (red.), MESS and RAMSESS, Mediterranean Summer School, vol. 7 (Zupanic’s Collection no 28), Ljubljana: Univerzita v Lubljani 2008, s. 121-131.

Kochać Polskę po transformacji? Obecność transformacji (Could Poland Be Loved after Transformation? Permanent Transformation), [w:] M. Forecki, I love Poland, Poznań: Związek Polskich Artystów i Fotografików, Okręg Wielkopolski 2009, s. 48-59.

‘Swoi’ jako ‘obcy’ w neoliberalnym postsocjalizmie (‘Us’ as the ‘Others’ in a Neoliberal Postsocialism), [w:] D. Angutek (red.), ‘Others’ in a Cultural Space in Contemporary Europe, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2009, s. 47-54.

Property Relations, Class, and Labour in Rural Poland, [w:] L. Kürti, P. Skalnik (red.) Postsocialist Europe. Anthropological Perspectives from Home, New York-Oxford: Berghahn Books, 2009, s. 51-75.

Pologne. Après le communisme, entre tradition et mondialisation (red.), „Ethnologie française” XL: 2 (Pologne. Polska. Après le communisme), 2010.

Czy antropologia powinna być antyokultystyczna, apolityczna i pansemiotyczna? Kilka uwag na marginesie książki Marcina Brockiego „Antropologia. Literatura-dialog-przekład”, „Lud” 94, 2010, s. 377-385.

Family in Europe: Urban and Rural Contexts Compared, [w:] P. Heady, M. Kohli (red.), Family, Kinship and State in Contemporary Europe, Perspectives on Theory and Policy, Frankfurt-New York: Verlag 2010, s. 295-313.

♦ [z: A. Stanisz], Kinship and Social Security in Poznań. Three Polish Localities, [w:] P. Heady, M. Kohli (red.), Family, Kinship and State in Contemporary Europe, Perspectives on Theory and Policy, Frankfurt-New York: Verlag 2010, s. 335-351.

„Migracje nasze powszednie…”, a państwo oraz ich konteksty społeczne i kulturowe, „Przegląd Wielkopolski” 24: 4, 2010, s. 3-11.

„Nie rzucim ziemi skąd nasz ród”. Polish Contemporary Discourses about Soil and Nation, [w:] A. Galasińska, D. Galasiński (red.), The Post-communist Condition. Public and Private Discourses of Transformation, Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins Publishing Company 2010, s. 23-45.

Przedmowa, [w:] N. Bloch, E. M. Goździak (red.), Od gości do sąsiadów. Integracja cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w Poznaniu w edukacji, na rynku pracy i w opiece zdrowotnej, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM, 2010, s. 9-10.

♦ [z I. Kołbon, A. Stanisz], Some Aspects of Family Life in Dziekanowice: An Ethnographic Account, [w:] P. Heady, P. Schweizer (red.), Family, Kinship and State in Contemporary Europe, vol. 2: The View from Below: Nineteen Localities, Frankfurt-New York: Verlag 2010, s. 352-368.