logo wersja-podstawowa granat 1

 

 IEiAK CEBAM

 

 MIP logo-1 

 

IASFM

ICZERNIEJEWSKA

 

 

antropolożka kultury

badaczka niezależna

E-mail: iza.czerniejewska(at)gmail.com 

 

Zainteresowania badawcze:

♦ migracje (cudzoziemcy w Polsce i ich procesy adaptacyjne, Polacy emigrujący i powracający, uchodźcy)
♦ edukacyjny aspekt migracji (edukacja cudzoziemców i powracających Polaków, strategie funkcjonowania migrantów w szkołach)
♦ edukacja wielokulturowa (projekty i działania edukacyjne dotyczące mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców, imigrantów, repatriantów oraz skierowane do tych grup)

 

Dodatkowe informacje:

♦ wieloletnia aktywistka Stowarzyszenia „Jeden Świat” (prowadzenie międzynarodowych projektów w ośrodkach dla uchodźców, koordynacja programów edukacyjnych m.in. dotyczących antydyskryminacji, mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźstwa)
♦ trenerka szkoleń i warsztatów dotyczących edukacji wielokulturowej dla nauczycieli, uczniów, wolontariuszy oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych
♦ autorka materiałów edukacyjnych (warsztatów, lekcji, szkoleń) dotyczących różnorodności kulturowej, uchodźców, mniejszości narodowych i etnicznych, imigrantów
♦ współpraca z organizacjami pozarządowymi (m.in. z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Fundacją Kultury Chrześcijańskiej Znak, Stowarzyszeniem Vox Humana, Fundacją Polskie Forum Migracyjne)
♦ założycielka portalu internetowego Pracownia Wielokulturowa (www.pracownia-wielokulturowa.pl)

 

Udział w wybranych projektach:

Bezpieczny dom
♦ źródło finansowania: Fundacja Stefana Batorego, EEA Grants, Polska Fundacja Dzieci  i Młodzieży
♦ lider: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
♦ okres realizacji: 2015-2016
♦ funkcja: koordynator (CeBaM)

Mobilne życia, niemobilne przestrzenie?  Migracje kobiet między Polską a Norwegią
♦ źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
♦ partnerzy: NOVA, PRIO
♦ okres realizacji: 2015-2018
♦ funkcja: wykonawca

Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców.
♦ Źródło finansowanie: NCBiR
♦ Okres realizacji: 2013-2016
♦ Funkcja: wykonawca


Aktywni migranci na lokalnym rynku pracy. Projekt współpracy polsko-niemieckiej
♦ Źródło finansowania: UE w ramach programu Kapitał Ludzki
♦ Okres realizacji: 2013-2015
♦ Funkcja: wykonawca

 

Cudzoziemcy w Polsce. Heterogeniczność kulturowa ośrodków wielkomiejskich na przykładzie Poznania
♦ źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
♦ okres realizacji: 2009-2012
♦ funkcja: wykonawca


Dzieci i młodzież uchodźcza w Polsce. Identyfikacja etniczna i kulturowa w perspektywie antropologicznej
♦ źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
♦ okres realizacji: 2009-2012
♦ funkcja: wykonawca


Powroty Polaków
♦ źródło finansowania: ze środków własnych
♦ okres realizacji: 2010-2012
♦ funkcja: wykonawca  


Bariery i czynniki sprzyjające integracji obywateli państw trzecich na rynku pracy, w służbie zdrowia oraz edukacji. Antropologiczne studium przypadku miasta Poznania
♦ źródło finansowania: Europejski Fundusz na rzecz Obywateli Państw Trzecich (EFI)
♦ okres realizacji: 2010
♦ funkcja: wykonawca

 

Wybrane publikacje:

♦„Migranci aktywni zawodowo” czy „zagraniczni przedsiębiorcy”? Raport z badań, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2014

♦Pracownicy bez granic. Raport krajowy Polska, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa 2014

♦(z Słubik K., Čech Valentová E., Saadi I, Mazurczak K.), Unprotected Migrant workers in an irregular situation in Central Europe, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa 2014

Pracownicy bez granic. Raport krajowy Polska, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa 2014.

♦ Edukacja wielokulturowa. Działania podejmowane w Polsce, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013.

♦ Sukces czy porażka? O Polakach powracających z „życia na ulicy” w Wielkiej Brytanii, [w:] Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych, Polska Akademia Umiejętności (z E. Goździak).

♦ Public or international? Migrating students in two types of schools of Poznań, “Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny,” no 3/2014.

♦ „Aiding Defeated Migrants”: Institutional Strategies to Assist Polish Returnem Migrants, “International Migration,” 2013, doi: 10.1111/imig.12145 (z E. Goździak).

♦ „Szklanka do połowy pusta?” O dostrzeganiu plusów i minusów sytuacji uczniów z rodzin migrujących, [w:] Lesińska M., Okólski M. (red.),

♦ Współczesne migracje: strategie – skutki społeczne – reakcja państwa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013, s. 137-155.

♦ Złudny status – status uchodźcy. Wpływ zastanych regulacji prawnych na ludzkie losy. Na przykładzie uchodźców w Polsce, [w:] Ząbek M., Obywatelstwo na progu XXI wieku. Konteksty prawne i kulturowe, IEiAK UW, Biuro Krajowe UNHCR, Warszawa 2013, s. 207-226 (z K.Kość-Ryżko).

♦ Oblicza integracji uchodźców w Polsce. Na przykładzie analizy funkcjonowania ośrodków w Grupie i Czerwonym Borze, [w:] Balicki J., Chamarczuk M. (red), Wokół problematyki migracyjnej. Kultura przyjęcia (Kongres demograficzny, t. VII), Rządowa Rada Ludnościowa, Międzyinstytutowy Zakład Badań nad Migracją Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2013, s. 130-155 (z K.Kość-Ryżko).

♦ Zjawisko imigracji do Poznania w świetle źródeł zastanych, [w:] Buchowski M., Schmidt J. (red.), Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2012. 53-78 (z N.Bloch, I.Main)..

♦ Działalność trzeciego sektora na rzecz uchodźców w Polsce, [w:] Czarnecka D., Książek J. (red.), Krajobraz kulturowy wolnej Polski, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013, s. 95-123.

♦ Uchodźcy w Grupie i Czerwonym Borze – różne miejsca i różne światy? Wpływ warunków osiedlania na proces adaptacji, [w:] Buchowski M., Schmidt J. (red.), Imigranci: między integracją a izolacją, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2012, s. 187-212 (z K.Kość-Ryżko).

♦ Migrant Pupils in Poznań. An Exploratory Ethnographic Research, [w:] “Ethnologia Polona”, vol. 31-32: 2010-2011, s. 261-280.

♦ Młodzi cudzoziemcy w poznańskich szkołach, [w:] „Przegląd Wielkopolski”, 2010 nr 4 (90), s. 42-48.

♦ Raport Kształcenie osób niebędących obywatelami polskimi w szkołach/przedszkolach/placówkach publicznych i niepublicznych z terenu województwa wielkopolskiego w roku szkolnym 2010/2011.Stan na dzień 30 listopada 2010 r. (publikacja dostępna w Kuratorium Oświaty w Poznaniu).

♦ Integracja w obszarze poznańskiej edukacji, [w:] Bloch N., Goździak E. (red.), Integracja cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w Poznaniu. Praca, zdrowie, edukacja, Centrum Badań Migracyjnych, Poznań 2010, s. 57-98.

♦ Imigranci i mniejszości narodowe dla bibliotekarzy jako przykład praktyki w edukacji wielokulturowej [w:] Brzezińska A. W, Hulewska A., Słomska-Nowak J.,. Edukacja kulturowa. Społeczność – aktywizacja – uczenie się, Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”, Wrocław 2010, s. 203-216.

♦ Język jako brama do społeczeństwa polskiego. O zmaganiach edukacyjnych imigrantów. [w:] Mamzer H., (red. ) My i Oni. Interdyscyplinarne obrazy wielokulturowości, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010, s. 99-115.

♦ Uchodźca w mojej klasie, Stowarzyszenie Vox Humana, Warszawa 2010, s. 5-41 (z A.Marek).